سامان جلیلی

نت و تبلچر
تعداد نت و تبلچر
3
آکورد
تعداد آکورد
3
آموزش
تعداد آموزش
2

سامان جلیلی

جنون

نت و تبلچر آکورد اجرا

سامان جلیلی

حرف دلم

نت و تبلچر اجرا

سامان جلیلی

حیف2

آکورد

سامان جلیلی

قسم

آکورد

سامان جلیلی

ستاره

نت و تبلچر